Vcheck SDMA
對稱二甲基精氨酸
早期腎臟病指標
Vcheck SDMA


早期偵測腎臟損傷GFR指數
  •     方法:免疫螢光法
  •     檢體:100ul 血清或肝素抗凝血漿
  •     檢測範圍:10.0~100.0 ug/dL
  •     分析時間:11 分鐘
  •     適用物種:犬、貓


  •     慢性腎臟病及急性腎損傷診斷
  •     慢性腎臟病分級
  •     腎臟病追蹤
  •     甲狀性機能亢進治療的腎功能監控
  •     麻醉前腎功能評估


本網站提供資訊僅供內部教育訓練使用